Iedere aansprakelijkheid van Nelemans Taxaties is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Nelemans Taxaties streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de vermelde gegevens. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.

In geen enkel geval is Nelemans Taxaties aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Verder is Nelemans Taxaties niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.

De vermelde informatie op de website is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nelemans Taxaties behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.